Copyright 2015 Tuti.lt

Taisyklės

Norėdami naršyti šioje svetainėje bei naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis privalote laikytis pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) naudojimosi taisyklių. Savo įsipareigojimą laikytis pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) taisyklių Jūs išreiškiate sutikdami su šiomis taisyklėmis.

Išreikšdami sutikimą su pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) naudojimosi taisyklėmis patvirtinate, kad esate ne jaunesnis (-ė) nei 16 metų amžiaus
Jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys arba asmenys, nesutinkantys su pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) taisyklėmis, privalo nedelsdami nutraukti registraciją ir palikti pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) puslapį.

Vartotojas visiškai atsako už dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradusius ar galėjusius atsirasti padarinius, įskaitant bet neapsiribojant pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) ir/ar kitiems Vartotojams padaryta žala.

1. pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) paslaugų teikėjas neatsako už Vartotojo sukurto skelbimo duomenų prieinamumą ir atskleidimą kitiems Vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims.

2. pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) (toliau pažinčių portalas, svetainė arba paslauga) turi teisę neįspėjęs Vartotojo panaikinti ar apriboti priėjimą prie bet kokios Vartotojo pateiktos informacijos ar duomenų.

3. pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co) paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo keisti visas ar dalį svetainės teikiamų paslaugų ir/arba šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, taip pat apriboti arba uždrausti Vartotojo patekimą į pažinčių portalą.

4. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti pažinčių portalo teikiamų paslaugų panaikindamas savo skelbimą.

5. Pareiškimas dėl informacijos pašalinimo turi būti siunčiamas rekvizituose nurodytu svetainės paslaugų teikėjo elektroniniu paštu.

6. Pažinčių portalas neatsako už Vartotojų ar trečiųjų asmenų veiksmais naudojantis svetainės paslaugomis ir galimybėmis padarytą žalą.

7. Pažinčių portale Vartotojų patalpinta informacija netampa svetainės nuosavybe.

8. Vartotojas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kurie daro ar gali daryti žalą pažinčių portalui, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims ar jų interesams.

9. Svetainėje draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
9.1 skatintų rasinę, etninę ar kultūrinę diskriminaciją;
9.2 įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
9.3 pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų gyvenimą;
9.4 pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
9.5 pažeistų autorių teises bei gretutines teises;
9.6 pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.

10. Prie draudžiamos veiklos portale priskiriamas pornografijos platinimas, propagavimas ar reklamavimas, seksualinių paslaugų reklamavimas, taip pat bet kokios reklamos talpinimas, iš anksto nesuderinus su svetainės paslaugų teikėju.

11. Vartotojas privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado pazintys.tuti.lt (Pazintys.Co), kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims, Vartotojui naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis.

12. Vartotojo, užsiimančio svetainėje draudžiama veikla, registracija portale yra nedelsiant naikinama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti Vartotojo portale patalpinta informacija nedelsiant ištrinama bei gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetetingoms institucijoms.

13. Bet kuris asmuo, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti svetainės paslaugų teikėjui.

14. Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą pažinčių portale asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus svetainės paslaugų teikėjas informuoja teisėsaugos institucijas.

15. Bet koks prisijungimas prie svetainės ne savarankiškai, o naudojant programinius kodus, taip pat HTML kodų ar bet kokių programinių skriptų naudojimas su tikslu gauti naudą, pakenkti svetainei ar jos nariams - yra draudžiamas ir tokio vartotojo profilis nedelsiant šalinamas, o apie pažeidimus jei jie pagal LR įstatymus užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę pranešama atitinkamos ikiteisminio tyrimo institucijoms.